Speciale

Titel: Numerisk simulering af temperatur- og spændingstilstanden i hærdnende betonkonstruktioner

For at sikre en tilstrækkelig holdbarhed og styrke af beton er det nødvendigt at forebygge revnedannelser under hærdeperioden. Store temperaturforskelle i betonen medfører spændinger, der giver grundlag for revnedannelser.

Ved komplicerede geometrier samt hvor randbetingelserne (isolering, lufttemperatur og vindhastighed) ændres over tiden, er det besværligt eller umuligt at foretage analytiske beregninger, hvorfor det er nødvendigt med numeriske beregninger.

Formålet med projektet er at modellere temperatur- og spændings-/tøjningsudvikling under betonens hærdning i det numeriske beregningsprogram ”Abaqus”, at sammenligne med tilnærmede analytiske beregninger samt at validere resultaterne eksperimentelt i laboratoriet og evt. på en ”virkelig konstruktion”.

I projektet arbejdes først med endimensional varmetransport i et emne med en simpel geometri, idet dette skal danne baggrundsviden for de senere beregninger og forsøg. Den simple geometri medfører, at der er gode muligheder for sammenligning mellem analytiske, numeriske og eksperimentelle metoder.

Herefter arbejdes der med tredimensional varmetransport, idet erfaringerne fra første del af projektet anvendes til at analysere temperaturudviklingen i en betonterning med varierende randbetingelser.

Endeligt arbejdes med spændings-/tøjningsudvikling i betonterningen fra tidligere, og det vil endvidere blive søgt at udvikle en metode til bestemmelse af tidspunktet for dannelse af termisk betingede overfladerevner.

Tilbage