Marine konstruktioners belastning og fundering

Titel: Design af fundamenter til havvindmøller ved Horns Rev 2

I dette projekt er der dimensioneret to offshore vindmøllefundamenter placeret på Horns Rev 2 ved inddragelse af analytiske, numeriske og eksperimentelle metoder.

Jordbundsforholdene er indledende klarlagt ud fra CPT-forsøg, og på de to lokaliteter er det vurderet, at det er mest optimalt at placere hhv. et gravitationsfundament og en monopæl. Ud fra en klimaanalyse er der udført analytiske beregninger af bølgelasten, og der er foretaget en skitseprojektering af fundamenterne ud fra bølgelasten samt belastninger fra vindmøllen og egenlasten.

For at verificere størrelsen af bølgelasterne er der udført modelforsøg i et bølgelaboratorium. Desuden er der udført et pladebelastningsforsøg, og der samles op på triaksialforsøg med jordprøver fra lokaliteterne, idet disse forsøg er sammenlignet med numeriske beregninger i Plaxis.

Endelig er gravitationsfundamentet detailprojekteret i Plaxis, mens monopælen er projekteret under anvendelse af p-y-kurver i Pygmy, idet begge fundamenter er undersøgt i både anvendelses- og brudgrænsetilstanden.

Gravitationsfundamentet findes at skulle have en bunddiameter på 16,1 m, mens monopælen skal rammes 19,0 m under havbunden og have en diameter på 4,2 m.

Rapport [8,9 MB]
Bilag [3,7 MB]

AAU Projektbeskrivelse

Tilbage